ZÁRUKY

SIST trading s.r.o

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce 24 měsíců od předání díla investorovy akce. Na
dodávku a zhotovení tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů a kotlů na tuhá paliva se záruka liší dle
značky výrobce bude upřesněno ve smlouvě.
Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt
písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem
požadujeme vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7
pracovních dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Pokud tak
neučiní, bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč,- denně až do doby zahájení
odstranění reklamované vady.


Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána
objednavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.

Firma: SIST trading s.r.o
IČO: 268 188 50
Adresa: Chudenická 1059/30 Praha, 10200